Jysk Fynske Medier

Århus Stiftstidende abonnementsvilkår


Opdateret 1. januar 2016 i forbindelse med at Jysk Fynske Medier har opkøbt Midtjyske Medier.

Abonnementsvilkår

Nedenstående abonnementsvilkår gælder for alle abonnementer på trykte udgivelser og digitale udgivelser tegnet hos Jysk Fynske Medier P/S.

Afsnittet ’Generelt’ gælder for alle abonnementer, dvs. både abonnementer på trykte udgivelser og abonnementer på digitale udgivelser. For abonnementer, hvor der leveres en trykt udgivelse (evt. med adgang til avisens eller magasinets digitale udgave), gælder endvidere afsnittet ’Trykte Udgivelser’. For abonnementer, der alene giver adgang til digitale udgivelser, gælder afsnittet ’Digitale Udgivelser’. Har du valgt et abonnement, hvor der på visse af ugens dage leveres en trykt udgivelse, og hvor der andre af ugens dage alene er digital adgang (et Kombi nyhedsabonnement), gælder afsnittet ’Trykte Udgivelser’ for de dage, der leveres en trykt udgivelse, mens afsnittet ’Digitale Udgivelser’ gælder for de dage, der alene er digital adgang.

På kundeunivers.dk finder du oplysninger om Jysk Fynske Mediers abonnementer. Ønsker du yderligere information, eller har du spørgsmål til de eksisterende oplysninger, kan du kontakte Kundeservice, Pilestræde 34, 1147 København K, ved telefonisk henvendelse eller via stiften.kundeunivers.dk.


Generelt


1. Abonnementer

Abonnement kan tegnes på en trykt udgivelse, en digital udgivelse eller en kombination heraf. Læs mere om adgang og særlige vilkår for digitale udgivelser i afsnittet ’Digitale Udgivelser’.

Du skal være mindst 18 år for at købe et abonnement, der udbydes af Jysk Fynske Medier. Ved bestilling af et abonnement bekræfter du, at du er fyldt 18 år.


2. Løbende abonnement

Abonnementer tegnet hos Jysk Fynske Medier tegnes som et løbende abonnement, der fortsætter, indtil abonnementet opsiges skriftligt eller telefonisk (se herom under pkt. 3 ’Opsigelse’). Ved udløb af en abonnementsperiode forlænges abonnementet automatisk med en ny abonnementsperiode af en længde svarende til den foregående. Tilbudsperioder (herunder særlige rabatter, vouchers m.v.) kan ikke forlænges. Ved udløbet af en tilbudsperiode fortsætter abonnementet til den normale abonnementspris, der til enhver tid fremgårher.

Særligt for abonnementer på trykte udgivelser af op til 2 måneders varighed, hvor der ydes mere end 50% rabat, gælder, at abonnementet automatisk ophører ved udløbet af abonnementsperioden.


3. Opsigelse

Abonnementet kan altid opsiges til udløbet af den indeværende abonnementsperiode. Når der er forløbet 5 måneder fra det tidspunkt, hvor abonnementet blev tegnet (uafhængigt af, hvornår leverancerne er påbegyndt, eller hvornår det digitale abonnement er taget i brug), kan abonnementet som alternativ opsiges med 1 måneds varsel til udgangen af en måned (uanset varigheden af den indeværende abonnementsperiode).

Opsigelse af abonnement skal ske skriftligt ved skriftlig henvendelse til Kundeservice, Pilestræde 34, 1147 København K, ved telefonisk henvendelse (se telefonnummer under pkt. 10) eller via stiften.kundeunivers.dk. Der leveres ikke trykte udgivelser, og der spærres for din online adgang til det digitale abonnement, fra det tidspunkt hvor abonnementet ophører i henhold til en gyldig opsigelse.


4. Fortrydelsesret

I henhold til forbrugeraftaleloven har du 14 dages fortrydelsesret ved tegning af et abonnement hos Jysk Fynske Medier. Fristen regnes fra det tidspunkt, hvor du første gang modtager en trykt udgivelse, eller fra det tidspunkt, hvor du indgår aftale om abonnement til digitale udgivelser på Jysk Fynske Mediers webtjeneste. Hvis du vil gøre brug af din fortrydelsesret, skal du inden udløbet af 14 dages fristen meddele dette til Jysk Fynske Medier påstiften.kundeunivers.dk eller Kundeservice, Pilestræde 34, 1147 København K. Husk at opgive ordrenummer eller lignende relevant identifikation, så vi lettere kan finde frem til dit køb. Du kan også vælge at anvende den vedhæftede standardfortrydelsesformularen i din ordrebekræftelse, som du har fået tilsendt på email.

Vælger du at fortryde en aftale om levering af trykte udgivelser, tilbagebetaler Jysk Fynske Medier abonnementsbetalingen fratrukket de trykte udgivelser, du har modtaget, inden du gav meddelelse om, at du ønsker at udnytte fortrydelsesretten.

 

Hvis du opretter et digitalt avisabonnement har du 14-dages fortrydelsesret fra den dag du bestilte dit digitale abonnement, og vi tilbagebetaler det fulde beløb uden at pålægge gebyr.


5. Aftaleindgåelse og kvittering

Når du tegner et abonnement på udgivelser fra Jysk Fynske Medier, herunder via Jysk Fynske Mediers webtjenester, indgår du en aftale med Jysk Fynske Medier P/S, Bugattivej 8, 7100 Vejle (CVR-nr. 36503335). Ved tegning af abonnement via en webtjeneste, modtager du en kvittering via e-mail. Du bør gemme denne e-mail, da kvitteringen er dit bevis for dit køb. Kvitteringen svarer til indholdet af den dokumentation, som Jysk Fynske Medier opbevarer om den indgåede aftale, men Jysk Fynske Medier opbevarer ikke oplysningerne om din ordre på en måde, så du senere kan rekvirere en kopi af kvitteringen. Alle kontrakter og aftaler indgås på dansk og er underlagt dansk ret.


6. Behandling af persondata

Når du tegner et abonnement hos Jysk Fynske Medier eller opretter en profil i forbindelse med et abonnement på Jysk Fynske Mediers webtjenester, registrerer vi de oplysninger, du afgiver.

Personoplysninger bruges først og fremmest til at gennemføre det køb, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Oplysningerne bruges derudover internt i Jysk Fynske Medier til markedsføring og for at få større kendskab til dig og øvrige brugere af Jysk Fynske Mediers webtjenester. På Jysk Fynske Mediers webtjenester bruger vi også cookies, som med afsæt i dine data, benyttes til at tilpasse de informationer, du præsenteres for (bannerreklamer, site-struktur, søgning mm.).

Opbevaring og brug af oplysninger sker i henhold til vilkår og gældende lovgivning. Oplysninger kan slettes, hvis kunde ønsker dette.


7. Ophavsret

Alt indhold, der indgår i Jysk Fynske Mediers trykte udgivelser og webtjenester, er ophavsretligt beskyttet, og ethvert materiale, der indgår i dit abonnement, må derfor ikke kopieres eller videregives. Abonnementer til Jysk Fynske Mediers trykte udgivelser og webtjenester må kun benyttes til personligt brug. Alle artikler, fotos, grafik m.m. stilles til rådighed for visning/læsning. Der må gerne ske print af digitale udgivelser til eget personligt brug. Yderligere anvendelse og eksemplarfremstilling kræver skriftlig aftale med Jysk Fynske Medier. Herved forstås bl.a., at enhver redaktionel gengivelse eller kommerciel udnyttelse af materialet kun må finde sted med udtrykkelig tilladelse fra Jysk Fynske Medier. Virksomheder må ikke printe materiale til brug for virksomhedens medarbejdere eller til kommercielt brug i øvrigt. Dette gælder også videreformidling i elektronisk eller digital form.


8. Ansvarsfraskrivelse

Jysk Fynske Medier vil bestræbe sig på at levere trykte udgivelser som aftalt, samt bestræbe sig på at de digitale udgivelser er tilgængelige på alle tidspunkter. Vi påtager os imidlertid ikke ansvar for tab, der måtte opstå som følge af manglende eller forsinket levering, tekniske fejl, problemer med opkobling til internettet, behandling af data i forbindelse med betaling, eller tab påført på anden måde, ligesom vi fraskriver os ethvert ansvar for tab forårsaget af, at brugere af digitale udgivelser har anvendt servicen uden at følge de tekniske kravspecifikationer og supplerende vejledninger.

Jysk Fynske Medier er ikke ansvarlig for fejl eller mangler ved købte produkter, herunder fejl i data m.v., medmindre det kan påvises, at fejlen kan tilregnes Jysk Fynske Medier som forsætligt eller uagtsomt. Jysk Fynske Medier kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for tabt fortjeneste, driftstab eller andre indirekte tab.

 

Købelovens ufravigelige mangelsregler finder anvendelse ved forbrugerkøb, der er omfattet af købeloven.


9. Ændring af abonnementsvilkårene

Jysk Fynske Medier har til enhver tid ret til at ændre nuværende abonnementsvilkår. I forbindelse med ændringer sker varsling over for abonnenterne under iagttagelse af de herom gældende regler, idet ændringer vil blive varslet til ikrafttræden med mindst 1 måneds varsel. De gældende abonnementsvilkår vil altid fremgå af fakturaer og rykkerskrivelser m.v. og kan til enhver tid læses på stiften.kundeunivers.dk.


10. Telefonisk henvendelse til Kundeservice

Åbningstider for telefonisk henvendelse

Mandag-fredag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 8.00 – 17.00

Weekend og helligdage .. .. . . .. . . . . .. . . . . . . . . . Lukket

Når du ringer, kan du vælge mellem personlig betjening eller tast-selv-service. Husk at oplyse dit kundenummer.

Telefonnummer


11. Abonnementer på trykte udgivelser

Udover de ovenfor under ’Generelt’ anførte vilkår, gælder følgende vilkår for Jysk Fynske Mediers trykte udgivelser:

 

11A. Udkomstdage for Jysk Fynske Mediers udgivelser i abonnement

  • Århus Stiftstidende
   Udkommer alle årets dage undtagen nytårsdag, langfredag, 2. påskedag, 2. pinsedag, juleaftensdag, juledag, 2.juledag og nytårsaftensdag.

  •  

   11B. Flere adresser

   Avisen kan leveres på forskellige adresser hen over ugen. Få f.eks. avisen/magasinet leveret hjemme på hverdage og i sommerhuset i weekenden. På helligdage, juleaftensdag og grundlovsdag leveres avisen på søndagsadressen.


   11C. Flytteservice

   Trykte udgivelser kan leveres til alle adresser i Danmark, og abonnementet kan flyttes for både korte og lange perioder. Trykte udgivelser kan også leveres til udlandet. Se i skemaet hvilke udgivelser, der kan flyttes til udlandet. Flytning af leveringsadresse i Danmark er gratis, mens der ved levering til en udenlandsk adresse skal betales ekstra for porto samt eventuel lokal moms. Ved midlertidig levering i udlandet opkræves avis, porto samt eventuel lokal moms selvstændigt via Betalingsservice, mens den ved fast levering opkræves som en del af abonnementet.

   Flytteservice til udlandet
   Århus Stiftstidende, Randers Amtsavis

   Levering til anden adresse i ind- og udland skal meldes til Kundeservice inden kl. 16.00 senest to hverdage før leveringen skal træde i kraft. Meddelelse kan gives telefonisk eller via stiften.kundeunivers.dk. Vi gør opmærksom på, at henvendelse via e-mail kan forlænge ekspeditionstiden yderligere.

    


   11D. Ferielukning

   Abonnementet kan ferielukkes i en midlertidig periode. I perioden for ferielukning godskrives trykte udgivelser ved en tilsvarende forlængelse af abonnementet, dog fratrukket den første uges leveringer i hver periode for ferielukning. Trykte udgivelser i perioden for ferielukning godskrives således alene, når ferielukningen vedrører en periode på mere end 1 uge, og i så fald kun for udgivelserne efter den første uge.

   Særligt for abonnementer af op til 2 måneders varighed, hvor der ydes mere end 50% rabat, gælder, at sådanne abonnementer kan ferielukkes, men der ydes ikke godtgørelse i form af tilsvarende forlængelse af abonnementet.

   Ferielukning skal meldes til Kundeservice inden kl. 16.00 senest to hverdage før leveringen skal sættes i bero. Meddelelse kan gives telefonisk eller via stiften.kundeunivers.dk. Vi gør opmærksom på, at henvendelse via e-mail kan forlænge ekspeditionstiden yderligere.


   11E. Udeblivelse af trykte udgivelser

   Udeblevne udgivelser godtgøres med en forlængelse af abonnementsperioden, svarende til det antal dage, udgivelsen er udeblevet. Reklamation over udeblevne udgivelser skal ske over for Kundeservice ved telefonisk henvendelse eller via stiften.kundeunivers.dk. Reklamation over manglende levering skal være Kundeservice i hænde inden rimelig tid efter, at avisen er udeblevet. Reklamationer modtaget herefter vil ikke blive accepteret.

   Særligt for abonnementer af op til 2 måneders varighed, hvor der ydes mere end 50% rabat, gælder, at der ikke ydes godtgørelse.

   Hindres leveringen i mere end to dage af strejke, lockout eller force majeure, forlænges abonnementet automatisk.
   Forsinkede udgivelser godtgøres ikke.


   11F. Betaling og Betalingsservice

   Betaling for abonnementet sker forud for hver abonnementsperiode. Ved overskridelse af den rettidige betalingsfrist pålægges der rykkergebyr på 100 kr. i henhold til gældende regler (renteloven). Gebyret vil blive opkrævet i forbindelse med fremsendelse af betalingspåmindelse.

   Ved at lade Betalingsservice klare regningen kan man spare tid og undgå kø i banken eller på posthuset. Samtidig yder vi en engangsrabat på din første regning, efter tilmeldingen til PBS er registreret. Engangsrabatten på den første regning er 100 kr. til abonnenter med årlig betaling, 50 kr. til abonnenter med halvårlig eller kvartalsvis betaling og 25 kr. til abonnenter med månedlig betaling. Betaling for abonnement hos Jysk Fynske Medier kan derfor med fordel tilmeldes Betalingsservice.

   Tilmelding kan ske ved henvendelse til Kundeservice ved telefonisk henvendelse eller viastiften.kundeunivers.dk. Tilmelding kan også ske ved direkte henvendelse i bank eller på posthus. Ved tilmelding til Betalingsservice benyttes PBS nr. 07465912 og debitorgruppenr. 03542.

   Når der er sket tilmelding til Betalingsservice, sender Jysk Fynske Medier opkrævningerne direkte til Betalingsservice, og der udsendes herefter ikke girokort til dig som abonnent. Såfremt du afmelder Betalingsservice igen, sender Jysk Fynske Medier i stedet girokort. Afmelding af Betalingsservice har således ikke retsvirkning som opsigelse af abonnementet.
   12. Abonnementer på digitale udgivelser

   Udover de ovenfor under ’Generelt’ anførte vilkår, gælder følgende vilkår for Jysk Fynske Mediers digitale udgivelser:


   12A. Publikationer

   Jysk Fynske Medier udbyder følgende digitale abonnementer:

   Web nyhedsabonnementer, Digitale nyhedsabonnementer, E-avisabonnementer, App nyhedsabonnementer. Hertil kommer Kombi nyhedsabonnementer, hvor der på visse af ugens dage leveres en trykt udgivelse, og hvor der andre af ugens dage alene er digital adgang.


   12B. Adgang til digitale udgivelser

   For at købe og benytte abonnementer på Jysk Fynske Mediers digitale udgivelser, skal du være tilsluttet internettet, da abonnementet tilgås online. Abonnementer understøttes af de fleste browsere og styresystemer, men Jysk Fynske Medier garanterer ikke for at kunne understøtte alle browsere og styresystemer, samt for tilgængeligheden af abonnementet gennem egne og tredjeparts sites. Manglende adgang godtgøres ikke, dog vil Jysk Fynske Medier i tilfælde af nedetider, som væsentligt forringer brugeres mulighed for at have gavn af abonnementet, forlænge adgangen til det købte abonnement med en periode svarende til den tabte.

   Når du køber et abonnement på en af Jysk Fynske Mediers webtjenester opretter du samtidig en profil. Oplysninger, der er obligatoriske i forbindelse med køb af abonnementet, er tydeligt markeret i profilformularen. Afgivelse af øvrige oplysninger er frivilligt. Din profil er strengt personlig, og må ikke benyttes af personer udenfor din husstand. Såfremt Jysk Fynske Medier bliver bekendt med, at din profil tilgås af personer udenfor husstanden, forbeholdes retten til at lukke din profil og kræve erstatning for ethvert tab opstået i forbindelse med uretmæssig brug af din profil.

   Du skal selv sørge for, at oplysningerne i din brugerprofil til enhver tid er opdaterede, og at dit password holdes hemmeligt. Hvis uvedkommende ændrer ved din profil, er det dit eget ansvar, og vi råder dig i så fald til at ændre password.

   Dit abonnement vil kun være tilgængeligt via din profil, og produkter, der indgår som en del af abonnementet, vil kun være tilgængelige i abonnementsperioden, medmindre andet er særlig bestemt i tilknytning til det enkelte produkt. Jysk Fynske Medier bestræber sig på, at sådanne produkter er tilgængelige via din profil i 6 måneder, men vi kan ikke garantere dette, da visse produkter helt eller delvist er underlagt tredjemands rettigheder. Produkterne kan printes, men ikke nødvendigvis downloades.

   Vi anbefaler, at du printer produkter, som du vil være sikker på at have adgang til i fremtiden.

   Kan du ikke tilgå din profil, eller oplever du andre fejl eller mangler ved abonnementet bedes du kontakte Kundeservice telefonisk eller på stiften.kundeunivers.dk.


   12C. Ferielukning

   Det er ikke muligt, uanset omstændighederne at sætte et digitalt abonnement i bero og dermed forlænge den købte periode.


   12D. Betaling med kreditkort

   Ved bestilling af et digitalt abonnement kan du vælge at betale med kreditkort. Benytter du denne betalingsform, giver du samtidig tilladelse til, at betaling for nye abonnementsperioder automatisk bliver trukket fra den konto, som du har oplyst ved oprettelsen af dit abonnement. Betalingen bliver trukket i begyndelsen af en ny abonnementsperiode. Du er selv ansvarlig for, at de oplyste kontooplysninger er valide ved påbegyndelsen af en ny abonnementsperiode. Såfremt de angivne kontooplysninger ikke længere er valide, som følge af at betalingskortet er udløbet eller spærret, vil du blive informeret om den manglende betaling, hvorefter du vil kunne tilmelde dig betaling via en anden konto. Din adgang til produktet vil blive spærret såfremt vi ikke kan trække betalingen på det oplyste betalingskort.

   Når dit abonnement fornys vil du blive gjort opmærksom på dette via den oplyste mail adresse, der knytter sig til abonnementet.

   Du kan benytte VISA, Mastercard og Dankort ved køb af abonnementer og produkter, der indgår som en del af abonnementet.


   12E. Retningslinjer for brug og spærring af abonnementer og profiler

   Som bruger af Jysk Fynske Mediers webtjenester, er du forpligtet til at udvise hensyn over for andre brugere. Det betyder, at de oplysninger og informationer du afgiver ved brug af dit abonnement, herunder i tilknytning til din profil eller indlæg m.v. ikke må være racistiske, injurierende, skrevet i en grov tone eller på anden vis være stødende eller krænkende. Jysk Fynske Medier forbeholder sig ret til, men er ikke forpligtet til, at redigere eller fjerne indhold, der ikke overholder retningslinjerne for brug af profiler på Jysk Fynske Mediers webtjenester, uden returnering af betaling for abonnement.

   Det er også dit ansvar som bruger, at al information, billeder, filer og indlæg som du gør tilgængelig ikke krænker andres rettigheder på nogen måde.

   I tilfælde af overtrædelser af retningslinjerne for brug af abonnementer eller ved afgivelse af urigtige oplysninger ved køb af abonnementer forbeholder Jysk Fynske Medier sig retten til uden varsel at spærre en brugers profil og opsige abonnementet til udgang af den indeværende abonnementsperiode uden returnering af betaling for abonnementet. Det samme gælder, såfremt du udlåner dit login til personer uden for din husstand. En profil kan endvidere uden forudgående meddelelse spærres, såfremt Jysk Fynske Medier finder det påkrævet af tekniske eller sikkerhedsmæssige årsager. En midlertidig spærring af en profil vil ophøre, når forholdene, som har givet anledning til spærringen ikke længere er til stede.

   Jysk Fynske Medier foreholder enhver ret til at kræve, at du holder Jysk Fynske Medier skadesløs for ethvert krav, der måtte opstå som følge af din overtrædelse af nuværende vilkår, herunder ved krænkelse af andres rettigheder.


   Abonnementsvilkårene er senest revideret 1. januar 2016.
VIDSTE DU AT

… vores journalister hvert år skriver 6.160 temasider.

VIDSTE DU AT

... Vores nyhedssites har 20 millioner sidevisninger om måneden 

Gemius Explorer april 2015 A7 år+

VIDSTE DU AT

… vores websites har 88 millioner sidehenvisninger om måneden