Jysk Fynske Medier

Fredericia Dagblad Abonnementsvilkår


Fredericia Dagblad

Generelle vilkår

 

Abonnementstyper:

Der kan tegnes et abonnement på en trykt udgivelse, en digital udgivelse (eAvis) eller en kombination heraf, samt et abonnement på alle artikler på www.frdb.dk (PLUS). Særlige vilkår for digitale udgivelser herunder adgang er beskrevet i afsnittet ”Abonnementer på digitale udgivelser”. Ved væsentlige ændringer kommunikeres dette i avisen eller direkte til den enkelte abonnent.

 

Introduktionstilbud:

Jysk Fynske Medier tilbyder med jævne mellemrum introduktionstilbud. Formålet er at skaffe nye kunder, så vi fortsat kan udvikle os, samt opretholde en høj kvalitet. Tilbud gælder kun for private personer over 18 år, der er bosat i vores dækningsområde, og gælder kun husstande, der ikke har haft levering af Fredericia Dagblad inden for de sidste 6 måneder. Kundeservice forbeholder sig retten til at godkende bestillingen. Der må ikke være økonomisk mellemværende mellem modtageren og Jysk Fynske Medier. Et abonnement tegnet til introduktionspris vil automatisk fortsætte til normal abonnementspris. Som abonnent har du gratis adgang til eAvisen på de ugedage, hvor du abonnerer på den trykte udgivelse og alt indhold på www.frdb.dk (PLUS). Reklamer fra Jysk Fynske Medier og vores samarbejdspartnere i form af løse og faste indstik kan forekomme og anses som en del af den trykte udgivelse. Denne form for reklamer kan ikke fravælges.

 

Priser:

Prisen på abonnementet fremgår af opkrævningen. Prisændringer varsles i avisen og får tidligst virkning fra den førstkommende fornyelse af abonnementet. Abonnementer med månedlig ratebetaling prisreguleres i henhold til gældende pris på årsabonnement og vil altid følge normale prisændringer.

 

Opsigelse:

Husk at abonnementet altid skal opsiges telefonisk eller skriftligt (f.eks. på  www.frdb.dk/kundeservice). Det er ikke nok at lade være med at betale regningen. Et abonnement kan altid opsiges eller ændres med 1 måneds varsel til udløbet af en måned (uanset varigheden af den indeværende abonnementsperiode), dog kan et nyt årsabonnement ikke opsiges de første 5 måneder. Alle abonnementer kan til enhver tid opsiges til udløb af den aftalte abonnementsperiode. Du forpligter dig kun til at betale for de aviser, der er leveret i henhold til abonnementsbetingelserne. Der bliver ikke leveret trykte udgivelser, og der er ikke adgang til det digitale abonnement fra det tidspunkt, hvor abonnementet ophører i henhold til gyldig opsigelse. Ved genbestilling bliver en eventuel saldo fra et tidligere abonnement medregnet. Du skal huske selv at afmelde evt. PBS i dit pengeinstitut.

Visse prøveabonnementer stopper automatisk, og det vil fremgå på din ordrebekræftelse i disse tilfælde.

 

Fortrydelsesret:

Efter I henhold til forbrugeraftaleloven har du 14 dages fortrydelsesret ved tegning af et abonnement hos Jysk Fynske Medier.  Ønsker du at fortryde købet, skal meddelelse herom være afsendt til Jysk Fynske Medier inden udløbet af 14 dage. Fristen regnes fra det tidspunkt, du indgår aftale om abonnement til digitale udgivelser på Jysk Fynske Mediers hjemmesider. Ved indgåelse af aftale om trykte udgivelser regnes fristen fra det tidspunkt, hvor du får leveret den første trykte udgivelse. Falder den sidste dag for udøvelse af fortrydelsesretten på en helligdag, en lørdag, grundlovsdag, den 24. december eller den 31. december, udløber fristen den følgende hverdag. Jysk Fynske Medier tilbagebetaler abonnementsbetalingen fratrukket de trykte udgivelser, du har modtaget, inden du gav meddelelse om, at du ønsker at udnytte fortrydelsesretten. Hvis du vil gøre brug af din fortrydelsesret, skal det ske via denne hjemmeside: www.frdb.dk/kundeservice

Har du oprettet et PLUS- eller et Digital-abonnement har du ved aftalens indgåelse frasagt dig fortrydelsesretten, idet produktet giver øjeblikkelig adgang til både PLUS-artikler og eAvisen.

Har du yderligere spørgsmål, kan de fleste svar ligeledes findes her: www.frdb.dk/kundeservice. Du kan også ringe til Kundeservice på 76272020.

 

Betaling og tilgodehavender:

Abonnementet betales forud via indbetalingskort, Betalingsservice, netbank eller kortbetaling. Godtgørelse for evt. manglende aviser fratrækkes på abonnementsopkrævningen. Ønsker du din opkrævning tilsendt på mail, kan du sende en besked via www.fyens.dk/kundeservice med oplysning om mailadresse, navn og adresse - skriv "PDF-opkrævning" i emnefeltet. Hvis et abonnement opsiges, og der ved abonnements-periodens udløb er et restbeløb på kontoen, kan det udbetales, hvis Jysk Fynske Medier modtager en skriftlig anmodning. Der må forventes op til 14 dages ekspeditionstid. Abonnementet kan tilmeldes Betalingsservice enten ved henvendelse til Kundeservice, via selvbetjening.laeserbonus.dk eller ved henvendelse i din bank. Efter tilmelding til Betalingsservice fremsender Jysk Fynske Medier regningerne til Betalingsservice og ikke til dig. Vælger du at afmelde dit abonnement Betalingsservice, vil du igen modtage indbetalingskort. En evt. afmelding af abonnementet ved Betalingsservice betragtes ikke som en opsigelse af dit abonnement.

Kortnummer, udløbsdato og kontrolcifre indtaster du ved betaling via hjemmesiden. Disse gemmes på en sikker måde, som er godkendt af Nets (PBS). Jysk Fynske Medier håndterer ikke og gemmer ikke kortoplysninger, men anvender Quickpay og DIBS til håndtering af betaling for digitale abonnementer. Vi vil aldrig bede dig om at give os disse oplysninger pr. mail, på papir eller pr. telefon. Ved din tilmelding accepterer du, at Jysk Fynske Medier må trække det aftalte beløb periodevis i overensstemmelse med prisen på det valgte abonnement og den valgte periode. Du adviseres pr. mail hver gang, der trækkes et beløb. Vær opmærksom på, at dit køb er bindende fra det øjeblik, du gennemfører abonnementskøb, og at du dermed er forpligtet til at betale det fulde beløb for hele den valgte periode og efterfølgende perioder, medmindre du opsiger dit abonnement - se regler for opsigelse.
Ved opsigelse af abonnement slettes dine kortoplysninger automatisk.

 

Aftaleindgåelse og kvittering:

Når du tegner et abonnement på udgivelser fra Jysk Fynske Medier inkl. Jysk Fynske Mediers webtjenester, indgår du en aftale med Jysk Fynske Medier P/S, Bugattivej 8, 7100 Vejle (CVR-nr 36503335). Du modtager en kvittering pr. mail, når du bestiller et digitalt abonnement. Denne gælder som en kvittering for dit køb og du bør gemme kvitteringen, så du har den, når eller hvis du får brug for den. Handler du via app’en foretages handelen mellem Apple eller Playstore. Jysk Fynske Medier får ingen faktureringsoplysninger eller har mulighed for at refundere købet. Ønsker du f.eks. at få refunderet dit køb, sker det ved at henvende sig til Apple eller Google. Alle kontrakter og aftaler indgås på dansk og er underlagt dansk ret.

 

Optagelse af kald:

Jysk Fynske Medier optager opkald. Ved alle opkald vil der blive forespurgt på, hvorvidt samtalen ønskes optaget eller ej. Formålet med optagelserne vil udelukkende være til uddannelsesmæssige formål for dermed at højne vores kvalitet ved rådgivning og kundeservice, så vi sikrer den bedste oplevelse for vores abonnenter.

 

Fraskrivelse af ansvar:

Jysk Fynske Medier vil bestræbe sig på at levere trykte udgivelser som aftalt, samt bestræbe sig på, at de digitale udgivelser er tilgængelige på alle tidspunkter. Vi påtager os imidlertid ikke ansvar for tab, der måtte opstå som følge af manglende eller forsinket levering, tekniske fejl, problemer med opkobling til internettet, behandling af data i forbindelse med betaling, eller tab påført på anden måde, ligesom vi fraskriver os ethvert ansvar for tab forårsaget af, at brugere af digitale udgivelser har anvendt servicen uden at følge de tekniske kravspecifikationer og supplerende vejledninger.

Jysk Fynske Medier er ikke ansvarlig for fejl eller mangler ved købte produkter, herunder fejl i data m.v., medmindre det kan påvises, at fejlen kan tilregnes Jysk Fynske Medier som forsætligt eller uagtsomt. Jysk Fynske Medier kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for tabt fortjeneste, driftstab eller andre indirekte tab.

Købelovens ufravigelige mangelregler finder anvendelse ved forbrugerkøb, der er omfattet af købeloven. 

 

Klagemuligheder:

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt på vores hjemmesider kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores emailadresse: klage@jfmedier.dk.

 

Ændring af abonnementsvilkår:

Jysk Fynske Medier kan til enhver tid ændre de beskrevne abonnementsvilkår. Væsentlige ændringer vil dog altid blive varslet i avisen eller direkte til abonnenten. Abonnementsvilkår vil i kort form fremgå af fakturaer, rykkerskrivelser m.v. og de gældende abonnementsvilkår vil være beskrevet i deres fulde længde på  http://jfmedier.dk/da/laesere/information-til-laesere/.

 

Tilbud:

Jysk Fynske Medier kontakter sine abonnenter med gode tilbud. Du kan frabede dig dette, i overensstemmelse med gældende lov, ved at kontakte CPR-registret eller ved at kontakte Jysk Fynske Medier.

 

Fredericia Dagblad Fordele

Fredericia Dagblad Fordele er Fredericia Dagblads loyalitetsklub og tilbyder helt eksklusive arrangementer samt gode tilbud og gode priser på spændende oplevelser, rejser og udflugter. Loyale (normalprisbetalende) abonnenter er fordelsmedlemmer og har dermed adgang til alle fordelene i Fredericia Dagblad Fordele. Abonnenter på introduktionstilbud er intro-medlemmer og har dermed adgang til basistilbud, men ikke til plustilbud. Arrangementer og oplevelser skal bestilles og betales af abonnenten. Der afholdes spændende redaktionelle fordelsarrangementer forbeholdt normalprisbetalende abonnenter, hvor abonnenten kan medtage én ledsager (der er således maks. 2 pladser pr. abonnent af pladsmæssige årsager) og abonnenter med introduktionstilbud har ikke adgang til disse arrangementer.

 

ABONNEMENTER PÅ DEN TRYKTE UDGIVELSE:

Følgende vilkår gælder for Jysk Fynske Mediers trykte udgivelser: Fredericia Dagblad – udover de under ”Generelle vilkår” beskrevne vilkår.

 

Udgivelsesdage:

Avisen udkommer mandag til søndag hele året (inkl. helligdage).

 

Leveringsform:

Jysk Fynske Medier forbeholder sig retten til at ændre i leveringsformen i tilfælde, hvor andet ikke er muligt i forhold til fortsat at kunne levere den fysiske avis.

 

Leveringsbetingelser:

Jysk Fynske Medier tilstræber at levere avisen mandag-fredag inden kl. 17.00 og i weekenden inden kl. 8.00. For nogle landruter samt for kasseleveringer i sommerhusområder kan der dog være tale om levering indtil kl. 10:00 på hverdage og i weekenden. Ved levering med post kan leveringen ske helt frem til kl. 16:00 eller næste hverdag.

 

Flere adresser:

Du kan få leveret avisen på forskellige adresser. F.eks. kan vi levere avisen i sommerhuset i weekenden og på bopælen på ugens hverdage.

 

Reklamationer og godtgørelse:

Ved reklamation over manglende levering af en trykt udgivelse kontaktes Kundeservice indenfor rimelig tid efter den pågældende fejl eller mangel er opdaget. En udebleven papiravis godtgøres et beløb, der svarer til abonnementets gennemsnitlige dagspris pr. avis. Elektroniske udgivelser godtgøres ikke. Forsinkede aviser eller manglende enkeltsektioner godtgøres ikke. Godtgørelsen fratrækkes på den først mulige opkrævning.

 

Ferie:

Avisen flyttes gratis til en ferieadresse i Danmark. I sommerhusområder leveres avisen som hovedregel i en kasse. Hvor der ikke er mulighed for dette, leveres avisen med post den førstkommende hverdag efter udgivelsesdagen. Ved afbestilling af den trykte udgivelse og eAvisen i en ferieperiode, godskriver vi dig dagsprisen på dit abonnement.

Så længe du har et abonnement med introduktionsrabat, vil du i tilfælde af afbestilling ikke blive godskrevet dagsprisen, men have adgang til eAvisen.

Som loyal (normalprisbetalende) abonnent har du også mulighed for at ændre den trykte udgivelse til eAvis i en ferieperiode, så du undgår en fyldt postkasse. Abonnementsprisen forbliver i denne forbindelse uændret. Ferieændringer skal meldes til Kundeservice inden kl. 11 senest 2 hverdage før ændringen. Vi gør opmærksom på, at henvendelse via mail kan forlænge ekspeditionstiden.

 

 

ABONNEMENTER PÅ DIGITALE UDGIVELSER:

Følgende vilkår gælder for Jysk Fynske Mediers digitale udgivelser – udover de under ”Generelle vilkår” beskrevne vilkår.

Jysk Fynske Medier udbyder følgende digitale abonnementer: Web-nyhedsabonnementer (PLUS), eAvis med digital adgang, app-abonnementer (Nyhedskiosken). Kombi-abonnementer, hvor der visse af ugens dage leveres en papiravis og de andre dage alene eAvis.

 

Tilgængelighed:

For at få adgang til Jysk Fynske Mediers digitale udgivelser er det en betingelse, at abonnenten er tilsluttet internettet og at abonnementet er betalt. De digitale abonnementer understøttes af de fleste browsere og styresystemer, men Jysk Fynske Medier garanterer ikke, at disse understøttes af samtlige browsere og styresystemer. Der er adgang til et abonnement på flere enheder – f.eks. pc, smartphone, tablet m.v. via Nyhedskiosken. Adgangen er personlig og må ikke overdrages til personer udenfor husstanden. Jysk Fynske Medier er ikke ansvarlige for evt. fejl på abonnentens eller dennes tekniske udbyders udstyr. Manglende adgang godtgøres ikke.

Når der købes et abonnement på en af Jysk Fynske Mediers webtjenester oprettes der samtidig en profil. Oplysninger, der er obligatoriske i forbindelse med køb af abonnementet, er tydeligt markeret i profilformularen. Afgivelse af øvrige oplysninger er frivilligt. En profil er strengt personlig, og må ikke benyttes af personer udenfor husstanden. Såfremt Jysk Fynske Medier bliver bekendt med, at en profil tilgås af personer udenfor husstanden, forbeholdes retten til at lukke profilen og kræve erstatning for ethvert tab opstået i forbindelse med uretmæssig brug af profilen. Abonnenten skal selv sørge for, at oplysningerne i brugerprofilen til enhver tid er opdaterede, og at et password holdes hemmeligt. Hvis uvedkommende ændrer i en profil, er det abonnentens eget ansvar, og vi råder i disse tilfælde til at ændre password. Et abonnement vil kun være tilgængeligt via abonnentens profil, og produkter, der indgår som en del af abonnementet, vil kun være tilgængelige i abonnementsperioden, medmindre andet er særlig bestemt i tilknytning til det enkelte produkt. Jysk Fynske Medier bestræber sig på, at sådanne produkter er tilgængelige via en profil i 6 måneder, men vi kan ikke garantere dette, da visse produkter helt eller delvist er underlagt tredjemands rettigheder. Produkterne kan printes, men ikke nødvendigvis downloades.

Kan en profil ikke tilgås, eller opleves andre fejl eller mangler ved abonnementet kan Kundeservice kontaktes telefonisk eller via en besked www.frdb.dk/kundeservice.

 

Retningslinjer for brug af profil og abonnementer:

Det påhviler dig som bruger på www.frdb.dk at udvise hensyn overfor andre brugere ligesom dine eventuelle indlæg ikke må være i strid med gældende lovgivning, racistiske eller injurierende eller være skrevet i en grov eller krænkende tone. Du er til enhver tid selv personligt ansvarlig for alt, hvad du publicerer (ex. indlæg, billeder, video og lignende) og for at du vil holde Jysk Fynske Medier skadesløs for eventuelle krav fra tredjeperson som følge af din publicering. Jysk Fynske Medier forbeholder sig ret til at lukke profiler og/eller fjerne indlæg, der ikke overholder ovenstående. I tilfælde af overtrædelser af retningslinjerne for brug af abonnementer eller ved afgivelse af urigtige oplysninger ved køb af abonnementer, eller ved enhver anden form for misligholdelse forbeholder Jysk Fynske Medier sig retten til uden varsel at spærre en brugers profil og opsige abonnementet til udgang af den indeværende abonnementsperiode uden returnering af betaling for abonnementet. Det samme gælder, såfremt du udlåner til, eller på anden vis gør dit login tilgængeligt for personer uden for din husstand. En profil kan endvidere uden forudgående meddelelse spærres, såfremt Jysk Fynske Medier finder det påkrævet af tekniske eller sikkerhedsmæssige årsager. En midlertidig spærring af en profil vil ophøre, når forholdene, som har givet anledning til spæringen ikke længere er til stede.

  

eAvis

Udgivelse:

Vi tilstræber at gøre den digitale eAvis udgave af  Fredericia Dagblad tilgængelig straks efter produktion.

 

Reklamationer:

Jysk Fynske Medier er ikke ansvarlige for evt. fejl på abonnentens eller dennes tekniske udbyders udstyr. Evt. manglende adgang til eAvisen ved nedetider godtgøres som udgangspunkt ikke, men Jysk Fynske Medier kan i tilfælde af væsentlige nedetider godtgøre det tabte.

Ferie:

Det er ikke muligt at sætte eAvisen i bero og dermed få forlænget den købte periode.

 

Plus på www.frdb.dk

Abonnementstyper på www.frdb.dk:

Med et web-abonnement køber du adgang til alt indhold på www.fyens.dk (dog ikke eAvisen med mindre der er valgt et ”Digital” abonnement). Et web-abonnement betales pr. måned og opkræves automatisk på det betalingskort, der er anvendt ved bestilling af abonnementet første gang.  Et web-abonnement kan altid opsiges inden påbegyndelsen af en ny betalingsperiode.

Reklamationer:

Jysk Fynske Medier er ikke ansvarlige for evt. fejl på abonnentens eller dennes tekniske udbyders udstyr. Evt. manglende adgang til eAvisen ved nedetider godtgøres som udgangspunkt ikke, men Jysk Fynske Medier kan i tilfælde af væsentlige nedetider godtgøre det tabte.

Ferie:

Det er ikke muligt at sætte et PLUS-abonnement i bero og dermed få forlænget den købte periode.

 

 

 

Abonnementspriser

Priserne er gældende fra 1. april 2020.

Komplet abonnement:

Årsabonnement ………………………. 4299 kr.

Kvartalsabonnement ………………. 1389 kr.

Månedsabonnement …………………. 479 kr.

Kombi abonnement:

Årsabonnement ………………………. 3529 kr.

Kvartalsabonnement ………………. 1109 kr.

Månedsabonnement …………………. 389 kr.

Digitalt abonnement:

Årsabonnement ………………………. 2729 kr.

Kvartalsabonnement …………………. 829 kr.

Månedsabonnement ……………….…. 309 kr.

 

Henvendelse til Kundeservice

 

Åbningstider for telefonisk henvendelse

Mandag-fredag ……………………….. Kl. 8.00 – 16.00  reklamationsservice kl. 16.00 – 18.30

Weekend og helligdage ……………… Lukket               -  reklamationsservice kl. 8.00 – 11.00

Telefonnr.:  76272020

Skriftlig henvendelse:  www.frdb.dk/kundeservice

 

Abonnementsvilkårene er senest revideret 11. marts 2020.
vidste du at

... avisen Danmark har 559.000 ugentlige læsere og er dermed landets mest læste dagblad

vidste du at

STEP er Jysk Fynske Mediers reklame- og kommunikationsbureau med kontorer i Odense og Holstebro 

vidste du at

... Jysk Fynske Medier tager aktiv del i lokale kultur- og idrætsforeninger