Jysk Fynske Medier

Samfundsansvar - CSR


Samfundsansvar - Corporate Social Responsibility (CSR) – opfatter Jysk Fynske Medier som en naturlig del af virksomhedens strategi. Jysk Fynske Medier ser arbejdet med CSR som en mulighed for at gavne både samfundet og virksomheden selv. Fokus er på aktiviteter, hvor det omgivende samfund påvirkes mest, og hvor indsatsen samtidig gavner virksomheden.

Jysk Fynske Medier er en regionalt forankret virksomhed, der på CSR området i særdeleshed ønsker at spille en særlig aktiv rolle i det lokale samfund, hvor vi udøver vores virksomhed. I det lokale samfund er virksomheden aktiv ved at bidrage til lokale aktiviteter, der er med til at skabe dynamik og sammenhængskraft.

Jysk Fynske Medier har valgt at fokusere på følgende fire hovedområder:

 • Miljø og klima
 • Sociale forhold
 • Samfund
 • Etik

 

Miljø og klima

For Jysk Fynske Medier er det vigtigt, at det sociale arbejde kombineres med en aktiv indsats for miljø og klima. En lang række miljømæssige aspekter har derfor indflydelse på det daglige arbejde i virksomheden, samt måden vi tænker løsninger på.

Handlinger og resultater:

 • I distributionsafdelingen på Fyn sker der en løbende udskiftning fra scootere, der bruger benzin som brændstof til eldrevne scootere. Ved udgangen af året 2015 var over 95 % af scooterne eldrevne.
 • Der anvendes kun avispapir, der er FSC mærket. FSC er en international non-profit mærkningsordning til træ og papir. I en FSC-skov bliver der ikke fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere. Samtidig er FSC en sikkerhed for, at dyr og planteliv bliver beskyttet, og at de mennesker, der arbejder i skoven, er uddannede og får ordentligt sikkerhedsudstyr og løn.
 • Papir makulatur (spild) fra avisproduktionen afhændes til genbrug.
 • Der arbejdes løbende med at bringe papir makulaturen på et så lavt niveau som muligt. Trykkeriet har i 2015 haft papir makulatur på under 3 %.
 • I øvrigt opsamles og sorteres affald fra produktionsprocesserne i det omfang, det er muligt og afhændes til genbrug.
 • På trykkeriet i Odense anvendes LED-belysning.
 • Redaktionerne er i gang med at overgå til hybridbiler eller biler i energiklasse A+ og A++. Der er i 2015 anskaffet 1 hybridbil, 3 A+ biler og 3 A++ biler.
 • Ved indkøb af biler vægtes de miljømæssige aspekter højt ved beslutningen om, hvilke biler der skal anskaffes til respektive formål.
 • El forbruget reduceres ved at installere automatisk tænd og sluk, hvor det er muligt.
 • For at reducere forbruget af kopipapir, er der installeret kopimaskiner, hvor den enkelte medarbejder selv skal hente eget udskrevet materiale og også har mulighed for at slette fejlprint, hvilket har givet en væsentlig reduktion af papirforbruget.

 

Sociale forhold

Det er centralt for Jysk Fynske Medier at respektere og fremme menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og almen trivsel på arbejdspladsen. Disse er alle relevante i forhold til vores forretning og de områder, vi befinder os i, internt i koncernen og i vores relationer til kunder, leverandører og samarbejdspartnere.

Indsatsen er derfor koncentreret om de menneskerettigheder, der er størst risiko for at krænke, samt den almene trivsel og mangfoldighed på arbejdspladsen.

For at forebygge overfald og andre ubehagelige situationer for omdelerne afholde Jysk Fynske Medier årligt, sammen med Cresea, et møde for omdelere, hvor temaet er, hvorledes omdeleren bør forholde sig, hvis der opstår ubehagelige situationer, blandt andet i form af truende adfærd og lignende fra mennesker de møder på turen rundt med dagbladene.

Handlinger og resultater:

 • Jysk Fynske Medier understøtter medarbejderne ved gode ansættelsesvilkår i form af gode forsikrings- og pensionsforhold. Ligeledes arbejder vi med medarbejdernes udvikling og trivsel på arbejdspladsen, fordi vi anerkender betydningen af denne for at have en god trivsel på arbejdspladen. Jysk Fynske Mediers strategi har som mål at arbejde mod en fælles kultur efter vores fusion for at skabe større sammenhængskraft og dermed trivsel blandt medarbejderne. Et særligt fokus er motivation, fordi dette ses som hjørnestenen i arbejdsglæde og trivsel. Denne del af strategien har betydet en opnormering i HR for at sikre arbejdet med denne del af strategien.
 • Mangfoldigheden er stor i Jysk Fynske Medier specielt i distributionen, som er tilrettelagt, så vi kan ansætte medarbejdere med anden etnisk baggrund, ledige og andre udsatte grupper og rumme dem på arbejdspladsen. Jysk Fynske Medier har et aktivt samarbejde med de kommuner, hvor vi har lokationer om aktivering af ledige i hele koncernen.
 • Jysk Fynske Medier har en politik på området for mobning, vold og chikane, da der er en nul-tolerance. Overfald i tjenstlig medfør har været et problem specielt i distributionen blandt budene. Der er i 2015 lavet en særlig indsats med ansættelse af bude fra de kritiske geografiske områder, samt regelmæssig uddannelse af budene i håndtering af truende situationer.
 • Der har været 2 områder, hvor der tidligere har været problemer med overfald og lignende. Begge steder er problemet løst ved at ansætte omdelere, der selv bor i de pågældende områder.

 

Samfund

Jysk Fynske Mediers berettigelse er medieudgivelse lokalt og regionalt. Denne rolle er vi meget bevidst om har en stor betydning for sammenhængskraften og dynamikken i disse lokale områder, hvor specielt nogle har meget få kilder til fællesskab og formidling.

Handlinger og resultater:

 • Vi tager opgaven på os ved at være meget aktive lokalt og bidrage til aktiviteter, der udspiller sig i lokalsamfundet.
 • I januar 2015 blev der således for 11. gang arrangeret Løb med Avisen i Odense, hvor flere end 500 havde tilmeldt sig. Løb med Avisen er især rettet mod nybegyndere og let øvede, og træningen står på en gang om ugen frem til juni måned.
 • Et andet projekt har været Sund med Avisen, der er et samarbejde mellem Nyborg Kommune og Fyens Stiftstidende. 11 almindelige nyborgensere og samtlige medlemmer af Nyborgs sundhedsudvalg vil et halvt år dyrke mere motion, have sundere madvaner og en mere positiv tilgang til egne svagheder og styrker.
 • Det kan også være ved samarbejde med lokale foreninger om at støtte en god lokal sag, som kan være med til at skabe bevågenhed og engagement blandt de lokale borgere. Eksempelvis afholdelse af høstmarked i Faaborg sammen med Faaborg Outdoor Event og Shopping Faaborg.
 • Eller et samarbejde med byens udlejere, erhvervsdrivende og kommunen om en cityavis med henblik på at skabe flere aktiviteter i byen, så borgerne ikke forlader byen og efterlader tomme butikslokaler, der er begyndelsen på en bys død.
 • I Odense er Mediehuset gået i samarbejde med kommune, cityforening og private udlejere for at skabe mere liv i midtbyen - og få udlejet alle tomme lokaler. Dette er sket ved udgivelse af et nyt magasin, Pindle Odense, og en ny app til smartphonen, Pindle, der fortæller, hvad der sker, og hvor det sker i byen inden for kultur- og handelslivet.
 • JydskeVestkysten samarbejder i Aabenraa, Sønderborg og Haderslev med kommunerne om indsamling af julegaver til trængende familier. Avisen er tovholder sammen med frivillige om at indsamle penge og effekter til 1.000 familier hvert år.
 • JydskeVestkysten i Haderslev har været med til at etablerer motionsløbet Stafet for Livet. Løbet har 7.500 deltager og er verdens største ud af de 5.000 Stafet for Løbet, der er i verden. Avisen samarbejder med kræftens bekæmpelse og kommunen om afholdelsen, og avisen har derudover ansvaret for PR arbejdet.

 

Etik

Hos Jysk Fynske Medier har etik og antikorruption en stor vægt.

Handlinger og resultater:

 • Vi arbejder dagligt med presseetikken både via de nationale presseetiske regler, men ligeledes med lokal presseetiske regler, der yderligere præciserer og indskærper det redaktionelle arbejde med kilder, borgere og læsere, så der er respekt for deres rettigheder i forhold til persondataloven og menneskerettigheder. Som virksomhedsværdi har Jysk Fynske Medier ordentlighed som værdi, fordi det er essentielt i vores relation til læsere, kilder og ligeledes kunder og leverandører.
 • Derfor har Jysk Fynske Medier en restriktiv tilgang til kunde- og leverandørforhold, og vi accepterer derfor ikke udveksling af gaver, penge, rejser eller lignende.

 

 

KØNSMÆSSIG SAMMENSÆTNING AF LEDELSEN

Det er selskabets politik at ansætte de bedst kvalificerede uden hensyntagen til køn, alder, seksualitet, religion og nationalitet. Til trods for dette består direktionen og den øverste ledelse udelukkende af mænd. Det andet ledelseslag består af 29 ledere, hvoraf 5 er kvinder.

Den generalforsamlingsvalgte bestyrelse på 10 personer vælges efter indstilling fra ejerselskaberne Jyske Medier, Fynske Medier og Syddanske Medier. I 2015 er der ingen kvinder i selskabets generalforsamlingsvalgte bestyrelse. For at opnå ligelig kønsfordeling i bestyrelsen skal fordeling mellem kønnene være mellem 4 og 6 af hvert køn, jf. Erhvervsstyrelsens vejledning 2016. Dette mål anser bestyrelsen ikke for opnåeligt, og bestyrelsen har derfor fastsat det ambitiøse og dog realistiske mål, at hvert køn skal være repræsenteret med mellem 3 og 7 medlemmer af den generalforsamlingsvalgte bestyrelse. Målet søges nået senest i 2020. Selskabet anser dette for et ambitiøst mål, da der i ejerselskaberne ikke har været tradition for kvinder i de generalforsamlingsvalgte bestyrelser.

Jyske Fynske Medier arbejder på at opnå en bedre balance mellem kønnene på alle ledelsesniveauer, ved følgende:

 • Opfordre begge køn til at søge ledige stillinger.
 • Løbende at vurdere indholdet i personalepolitikkerne med henblik på om politikkerne giver begge køn lige muligheder for at gøre karriere.
 • Der skal ved alle ansættelser, forudsat der er kvalificerede emner af begge køn, indkaldes minimum 1 kvalificeret af begge køn til samtale.

Kønsfordelingen i Jysk Fynske Medier er ultimo 2015, at der er ansat 48 % kvinder og 52 % mænd.
VIDSTE DU AT

… vores radioprogram ”Morgenministeriet” var nomineret til en Zulu Award i 2014

VIDSTE DU AT

… Jysk Fynske Medier laver mere end 142.000 avissider om året.

VIDSTE DU AT

… vores websites har 88 millioner sidehenvisninger om måneden